وع ” قد صلب لذنوبك، ومات وقام، والآن يجلس عن يمين الله، يسوع يدعو له يحبك وسوف يوفر “روحك.

يسوع ” قد صلب لذنوبك، ومات وقام، والآن يجلس عن يمين الله، يسوع يدعو له يحبك وسوف يوفر “روحك.
GESU’ E’ STATO CROCIFISSO PER I TUOI PECCATI,MORTO E RISORTO,E ADESSO SIEDE ALLA DESTRA DI DIO,INVOCALO GESU’ TI AMA E SALVERA’ LA TUA ANIMA.

وع ” قد صلب لذنوبك، ومات وقام، والآن يجلس عن يمين الله، يسوع يدعو له يحبك وسوف يوفر “روحك.ultima modifica: 2016-11-09T18:52:36+01:00da losermanu
Reposta per primo quest’articolo
Questa voce è stata pubblicata in cristianesimo, Cultura religiosa e contrassegnata con . Contrassegna il permalink.